Material som kan vara intressant för dig


Lektion om medverkan till brott Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Innan du laddar ner Lektion om medverkan till brott så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerTema: Olikheter Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Tema: Olikheter så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Är det delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: LGR22 och LGY11

Med det här materialet får eleverna möjlighet att reflektera och resonera kring hur man agerar ansvarsfullt på nätet och de utvecklar sina kunskaper om svensk lag och brott i samband med att man tar, har och delar nakenbilder. Eleverna får insikt om konsekvenserna av att dela och sprida bilder.

Utbildningsmaterialet består av en film med tillhörande pedagogiskt material, intervjufilm med brottsutredare på polisen och en informationsfolder till vårdnadshavare samt frågor och svar.

Utbildningsmaterialet är till för skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott. Polisen har tagit fram utbildningsmaterialet i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Materialet bidrar till att öka medvetenheten om var gränsen går för vad som är brottsligt vad gäller att ta, ha och dela bilder på nätet. Vår förhoppning är att detta material ska bidra till att minska den skuld och skam som många av de utsatta känner och att fler ska be om hjälp och anmäla brott till polisen.

Här hittar du mer pedagogiskt material från Polismuseet

UR LÄROPLANENS FÖRSTA KAPITEL OM SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG:

Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke.

ÅRSKURS 4–6 CENTRALT INNEHÅLL SAMHÄLLE
Individer och gemenskaper
Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Rättigheter och rättsskipning
Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.
De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Information och kommunikation
Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

ÅRSKURS 7–9 CENTRALT INNEHÅLL SAMHÄLLE
Rättigheter och rättsskipning
Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter.

GYMNASIET
Kunskaper:
Reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,
kritiskt granska normer, påståenden och förhållanden, och
har kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt om hedersrelaterat våld och förtryck,
har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.

Normer och värden:
Respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet,
tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.

Centralt innehåll samhälle
Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Centralt innehåll juridik (rätten och samhället)
Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

  • Ämne Juridik, Mentorstid, Samhällskunskap, Sexualitet, samtycke och relationer, Ämnesövergripande
  • Årskurs 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Genus & Jämställdhet, Lag & rätt, Sexualitet, samtycke och relationer
  • Avsändare Polismuseet och Polismyndigheten
  • Externt material