Material som kan vara intressant för dig


Märkning av mat Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Innan du laddar ner Märkning av mat så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerMjölkens historia Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Svenska

Innan du laddar ner Mjölkens historia så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Arbetsmaterial om EU-valet 2019

Innan du laddar ner Arbetsmaterial om EU-valet 2019 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Den 26 maj 2019 är det dags att rösta till Europaparlamentet. Alla medborgare i EU:s medlemsländer kan då rösta på vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande 5 åren.

I detta arbetsmaterial ges förslag på hur man kan arbeta med EU-valet 2019 i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan användas i den ordning man önskar. Vill man kan man också välja att endast arbeta med en eller ett par av uppgifterna.


I arbetsmaterialet finns:

 • Ordförståelse med begreppskort eller tankekarta
 • Söka fakta och information om Vad är EU, vad gör EU och hur styrs EU?
 • Diskussionsuppgifter: Elevernas egna tankar om EU-valet, Öka valdeltagandet i EU-valet, Varför röstar väljarna olika i EU-valet och riksdagsvalet?
 • Skrivuppgifter: Vad är Europaparlamentet? Jämförelse mellan den svenska riksdagen och Europaparlamentet. Venndiagram och Skrivmall ingår.
 • Gruppuppgift: Vilken fråga tycker de politiska partierna är den viktigaste att arbeta med i EU?, arbetet genomförs i hem- och expertgrupper.

Material till arbetsmaterialet, allt är fritt

 • Material från tidningen 8 sidor, digital version:
 • Sveriges Riksdags EU-information,
 • Lättläst om Europaparlamentet,
 • Boken Valskola 2018 (kapitel 8 ”Valet till Europaparlamentet”)

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program. 2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.

Central innehåll

Samhällskunskap åk 7-9

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiskarättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Svenska åk 7-9

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Svenska som andraspråk åk 7-9

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föraanteckningar.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällskunskap 1b (gymnasiet)

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Svenska 1 (gymnasiet)

 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Svenska som andraspråk 1 (gymnasiet)

 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.