Material som kan vara intressant för dig


Vad gör bina för oss? Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska, Ämnesövergripande

Lektion 06: Ett klimat i förändring Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Samhällskunskap, Svenska


Ekonomifaktas elsimulator

  • Koppling till läroplan: LGY11

Med Elsimulatorn kan eleverna själva bestämma hur Sveriges elproduktion ska utformas.

I detta lektionsupplägg är utmaningen att skapa en elproduktion helt byggd på förnybara energikällor och samtidigt se till att vi har tillräckligt hög elproduktion för att möta behoven när efterfrågan är som störst.

Exempel på kurser som detta lektionsupplägg kan kopplas till:

Naturkunskap 1b

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Geografi 1 och 2

  • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling
  • Ämne Geografi, Naturkunskap
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Ekonomifakta
  • PDF-fil