Material som kan vara intressant för dig
Novellsamling, utgåva 2014 Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Novellsamling, utgåva 2014 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Klassiker till hela klassen!

Innan du laddar ner Klassiker till hela klassen! så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Klassiker är fantastiska, spännande, dramatiska, romantiska berättelser som alla borde få tillgång till. Att känna till vissa författare och romaner tillhör allmänbildningen.

Lättlästa klassiker ger en unik möjlighet att diskutera samma berättelse med hela gruppen, både med vana och ovana läsare. Materialet är tänkt att fungera i en klass där vissa läser originalet och andra den lättlästa versionen.

I materialet ingår arbetsuppgifter, diskussionsunderlag och mycket mer för att arbeta med följande klassiker: Thérèse Raquin, Frankenstein, Fröken Julie, Förvandlingen, Kejsarn av Portugallien, Mor gifter sig samt Stolthet och fördom.

Centralt innehåll

Svenska (7-9)

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Svenska som andraspråk (7-9)

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Svenska (grundsärskolan 7-9)

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Svenska som andraspråk (grundsärskolan 7-9)

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Svenska 1 (gymnasiet)

 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Litteratur (gymnasiet)

 • Centrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen.
 • Sambandet mellan skönlitteraturen och andra konstarter, dvs. hur författare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande estetiska ideal samt hur författareoch verk har påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen. Den konstnärliga friheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.
 • Litteraturvetenskapliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera skönlitteratur.
 • Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som formmässiga: tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik.

Svenska som andraspråk 2 (gymnasiet)

 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.

Svenska som andraspråk 3 (gymnasiet)

 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.

Svenska 1 (gymnasiesärskolan)

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och kulturer. Berättande i film och andra medier där ord, bild och ljud samspelar. Olika genrer och berättarteknik i skönlitteratur, film och andra medier.

Svenska 2 (gymnasiesärskolan)

 • Några betydelsefulla verk inom skönlitteratur, teater och film samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. Några betydelsefulla författare från Sverige och övriga världen.

Litteratur (gymnasiesärskolan)

 • Skönlitterära texter, författade av både kvinnor och män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Centrala teman och motiv i fiktivt berättande.
 • Högläsning och muntligt berättande för att förmedla en berättelse.
 • Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier samt för att urskilja texternas budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt inre och yttre dialoger.