Material som kan vara intressant för dig


Antibiotika och människans hälsa Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Flickors rätt till utbildning Årskurs: Gymnasiet Ämne: Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Liten och trygg Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande

Lajka - för ett tryggare liv på nätet

  • Koppling till läroplan: LGR11

Prinsparets stiftelse har skapat Lajka för att Sveriges skolor lättare ska kunna prata om vardagen på nätet. Var med du också och skapa en schysst nätvardag för dina elever!

Barn och unga lever idag stora delar av sina liv uppkopplade och har ett stort behov av att dela med sig av vardagen på nätet. Studier visar dock att även om det är många barn som vill prata med vuxna om sin nätvardag, så låter de flesta bli då de är rädda att exempelvis inte bli förstådda. Därför har Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse skapat Lajka. Med Lajka vill prinsparet sprida kunskap om hur barn och unga kan forma ett hälsosamt nätliv.

Koppling till ämnesplan

På Lajka hittar du lektioner från förskoleklassen till årskurs nio. Lajka erbjuder även material för fritidshemmet, elevhälsan och föräldrar. Med Lajka kan hela skolan samordna sitt arbete med att främja en god näthälsa.

LGR11
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.

Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9
  • Tema Medier & Källkritik
  • Avsändare Lajka
  • Externt material
Hur du använder detta material:
  • Välj vilka lektioner du vill genomföra tillsammans med dina elever och ladda ner materialet.
  • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
  • Genomför lektionen med eleverna.