Material som kan vara intressant för dig

Pep Skola - fysisk aktivitet

Gå till materialet

Ett kostnadsfritt stöd tillgängligt för alla skolor som vill införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen.

Hälsosamma vanor formas tidigt. Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Det finns studier som visar på positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet, motorisk träning och skolprestationer.

Idag är den andel barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, liten. Det beror på att vissa elever sällan eller aldrig deltar i skolans undervisning i idrott och hälsa, är stillasittande på rasterna, inte tillhör föreningsidrotten och i övrigt inte är fysiskt aktiva på sin fritid. Dessutom äter barn och ungdomar generellt långt mer och annat än vad deras kroppar egentligen vill ha.

Skolan är en unik arena som kan bidra till en jämlik hälsa för alla barn i Sverige. Med Pep Skola får ni verktyg för att jobba strukturerat med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, med fokus på låga trösklar.

Med hjälp av Pep Skola får ni verktyg för att:
• skapa aktivare och trivsammare skoldagar
• inkludera mer fysisk aktivitet
• främja elevernas koncentrationsförmåga
• öka elevernas motivation.

Koppling till läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Skolans uppdrag
Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

Kunskaper
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förskoleklassen
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Fritidshemmet
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
 • Ämne Ämnesövergripande
 • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
 • Tema Barns rättigheter, Hälsa & Mat, Skolutveckling
 • Avsändare Pep Skola
 • Externt material