Material som kan vara intressant för dig


KLARTÄNKT Film 4 - Argumentationsfel Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Svenska

Ansvarsfull alkoholhantering Årskurs: Gymnasiet Ämne: Dryckeskunskap, Konferens och evenemang, Måltids- och branschkunskap, Reception, Reseproduktion och marknadsföring, Serveringskunskap, Service och bemötande

Arbete - lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige Årskurs: Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Historia, SFI, SO, Svenska, SYV, Ämnesövergripande

100% kamp – Sveriges historia

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Ett pedagogiskt arbetsmaterial om rättighetskamper då och nu i Sverige.

Rätten att få rösta, leva, bo, arbeta och älska på lika villkor oavsett funktionsförmåga, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung är grundläggande för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Materialet syftar till att ge förståelse för rättigheternas betydelse för människors levnadsvillkor. Hur blir en rättighet till? Hur såg det ut i samhället innan en rättighet fanns? Materialet utgår från tre teman; Rätten till kroppen, När rättigheter inte finns och Rättighetskamp. Till varje tema hör övningar som bygger på elevernas aktiva medverkan. Även om materialet kan stå för sig själv rekommenderas ett klassbesök i utställningen 100% kamp – Sveriges historia som visas på Historiska museet i Stockholm.

Centralt innehåll

Årskurs 7-9

Historia

 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Gymnasiet

Centralt innehåll

Historia

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap."
 • Ämne Historia, Samhällskunskap, SO
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Demokrati, Genus & Jämställdhet, Likabehandling, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Historiska museet
 • Externt material