Material som kan vara intressant för dig


Delaktighet för lärande Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Läromedel om ungdom och alkohol Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Utvärdering av metoder mot mobbning Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Ana och marknaden - Lyssna på pod

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

I en pod möter vi Ana Mejía Chococ som bor i den lilla byn Tierra Linda i Guatemala. I mötet med Ana hör vi hur fattigdom och traditionella könsroller påverkar livet för människorna som bor där.

Eleverna lyssnar på programmet (5 min 34 s) och arbetar sedan med att diskutera de tillhörande frågorna. Lektionen avslutas med en fördjupning om Guatemala.

Med "Utmana fattigdomen" vill We Effect sprida kunskap om landsbygdsutveckling. Resultatet av We Effects insatser blir mat på bordet, inkomst från skörden och att människor tillsammans får en röst i samhället.

Kvinnan på bilden heter Ana Mejía Chococ

Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi

Centralt innehåll

Samhällskunskap i årskurs 7-9

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Samhällskunskap Gymnasiet

Syfte

 • Eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet…
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.
 • Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare We Effect
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Börja med att gå till lektionen genom att klicka på den gröna knappen.
 • Låt eleverna lyssna på podcasten och arbeta i par med att besvara frågorna som finns löpande i texten.
 • Lektionen avslutas med att eleverna får reagera på innehållet i lektionen och skriver en insändare.