Material som kan vara intressant för dig


Lektion om skadestånd Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, SO

Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Svenska


Vi & Dom - pedagogiskt material om hatbrott

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Alla människor är lika mycket värda, ändå delas människor in i VI och DOM, där vissa anses vara bättre än andra. Varför blir det så?
Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet

Pedagogiskt arbetsmaterial

I arbetsmaterialet får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott får för individer, grupper och samhället. Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

Klicka här för att ladda ner pedagogiskt arbetsmaterial för eleverna


Lärarhandledning till pedagogiska arbetsmaterialet

Använd gärna lärarhandledningen som underlag i dessa diskussioner.

Ladda ner den genom att ange din epostadress och klicka på den gröna knappen här på sidan.

Nu och då - och sen?

Tidslinjen tar upp viktiga lagar, händelser och reformer som på olika sätt har med mänskliga rättigheter att göra. Den visar också hur saker förändras med tiden.
Tidslinjen är framtagen för "VI & DOM – en utställning om hatbrott" som finns på Polismuseet.

Klicka här för att ladda ner tidslinjen

Centralt innehåll

Årskurs 7-9

Historia

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Gymnasiet

Samhällskunskap1b

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Ämne Historia, Samhällskunskap
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Likabehandling, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Polismuseet
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner lärarhandledningen genom att ange din epostadress och klicka på gröna knappen här på sidan.
 • Ladda ner arbetsmaterialet och tidslinjen genom att klicka på länkarna i materialbeskrivningen här på sidan.
 • Jobba med materialet i klassrummet och kombinera gärna med besök på utställningen på Polismuseet.