Material som kan vara intressant för dig


Energifallet – Följ T-shirten Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, SO, Ämnesövergripande

Lektion 07: Fred som grunden för utveckling Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap, Svenska

Stoppa Energitjuvarna! Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3 Ämne: NO, SO, Teknik, Ämnesövergripande

KLARTÄNKT Film 1 - Vetenskaplig metod och himlakroppar

  • Koppling till läroplan: LGR11

Klartänkt är en serie om fyra tio minuter långa filmer avsedda främst för högstadiet men passar även för gymnasiet. Målet är att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet.

Filmen Klartänkt 1 utgår från en jämförelse mellan astronomi och astrologi. Huvudbudskapet är att den vetenskapliga metoden att undersöka världen stadigt ökar vårt kunnande och för vårt samhälle framåt.

Vad är det då för skillnad mellan astronomi och astrologi? Ett svar är att det ena är vetenskap, det andra inte. Filmen tydliggör hur man skiljer på vetenskap och pseudovetenskap, det vill säga föreställningar som ger sken av att vara vetenskap men inte är det.

Ladda ner den tillhörande lärarhandledningen här på sidan.

Centralt innehåll

Fysik, årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Fysikens metoder och arbetssätt

  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Teknik, årskurs 7-9

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Mer om satsningen Klartänkt

Klartänkt ger bland annat era möjligheter att arbeta med det övergripande kunskapsmålet i läroplanen LGR11 att ”... varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”. De rimmar också väldigt väl med syftet med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, att ”bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informations­ källor”. Filmerna behandlar även delar av läroplanens centrala innehåll i främst fysik och biologi, men även svenska. Se närmare beskrivning till varje film.